Konferenser gynnar arbetet

Konferens är ett begrepp som används för ett visst slag av möten, främst inom företag och organisationer. Det kan innebära ett rådslag, innefatta föredrag, diskussioner och mycket annat. Konferenser fick en allt större betydelse för utveckling, utbildning och konsolidering under 70- och 80-talet. Det innebar även att konferensanläggningar i form av hotell och gårdar blev vanligare även utanför storstäderna. Att åka iväg på konferens blev ett begrepp.

Konferens & SPA

En spakonferens ger möjlighet för grupper att utanför företagets domäner mötas på ett mer avslappnat sätt. Ett sådant möte har oftast möjlighet att kombinera arbete med rekreation och avkoppling. Just därför har flera konferensanläggningar under de senaste 20 åren blivit till spaanläggningar med olika inriktningar. Ordet spa kommer från orten Spa i Belgien som blev en känd och berömd kurort. Det har alltså inget att göra med det latinska uttrycket ”salus per aquam” som fritt översatt betyder ”hälsa genom vatten” även om det utgör en viss sanning.

Konferensens betydelse

Möten och sammankomster är en viktig del i verksamheten för att bedriva samstämmiga arbetssätt, framförallt för företag som satsar långsiktigt. Det är ofta också en form av utbildning för personal och medarbetare. En konferens är inte lika formell som exempelvis en bolagsstämma, utan har friare tyglar. Vad som ska avhandlas och vad målet är bör därför helst fastställas på förhand, men konferenser där man ”tar det som det kommer” kan också ge mycket.

Innehåll och former

Konferenser kan hållas för en mycket liten grupp upp till hundratals deltagare från hela världen. Stora konferenser för exempelvis forskare ger deltagarna möjlighet att diskutera och jämföra sina ansträngningar med likasinnade. Man kan också sammankalla till seminarium vars form brukar innehålla föredrag som sedan diskuteras mellan mötesdeltagarna och den föredragande genom frågeställningar. Ofta är konferenser och seminarier uppdelade i flera olika sessioner. Exempelvis kan olika typer av föredrag eller utställningar hållas i avskilda rum samtidigt och deltagarna får rotera mellan dem.

En konferens bör ha ett uttalat syfte, vara väl planerad och ha en dagordning. Dessutom bör tid för relationer mellan deltagarna vara inplanerade punkter, men också kunna ske under friare former utanför själva konferensupplägget. Slutligen är det viktigt att analysera vad sammankomsten har gett. Har målen uppnåtts? Om inte, vad kan göras bättre nästa gång? En utvärderingar där alla deltagare fått komma till tals, helst skriftligen, sammanställs och redovisas. För att en konferens ska fungera bör deltagarna vara motiverade, fokuserade och engagerade.